© This site is managed by the Philippine Edmonton Events and Arts Society (2016) 

*****MAHALAGANG PAALALA / IMPORTANT ANNOUNCEMENT*****

Sa pagtaguyod ng pampublikong kalusugan at kapakanan, ang Edmonton Filipino Fiesta at ang Philippine Edmonton Events and Arts Society ay patuloy na sumusubaybay alinsunod sa pahayag ng Alberta Chief Medical Officer ukol sa mga kaganapan at pagtitipon ng komunidad.
Ang takdang araw ng Edmonton Fiesta 2020 ay ipapahayag namin ng may malawig at sapat na oras, lalo na kung kailangang i-antala ang petsa.

We take the health and safety of everyone seriously, the Edmonton Filipino Fiesta and Philippine Edmonton Events and Arts Society are complying with the advisory from Alberta Health Services regarding large-scale events. We are closely monitoring this and will give ample time to announce the fiesta dates for 2020, especially if it needs to be moved. Thank you and stay safe everyone!

Philippine Edmonton Events and Arts Society (PHIDEAS)